Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ωφελούμενων ανέργων

Καστοριά 03/10/2023

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων
κατάταξης ωφελούμενων ανέργων

Από το Δήμο Καστοριάς  γνωστοποιείται ότι σήμερα  3 Οκτωβρίου 2023 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωυποψηφίων της υπ΄αριθμ. 38689/30-08-2023  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου
Καστοριάς» με κωδ. ΟΠΣ 5179781.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων.
Οι αντιρρήσεις /ενστάσεις  ποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: kastoriakatartisi.espa@gmail.com υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων που
έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από  τον Δήμο Καστοριάς.

Η επιτροπή εξετάζει κατά πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, εκδίδει δε αιτιολογημένη απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις από τον υποβάλλοντα την αντίρρηση και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του υποβάλλοντα. Η επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, έως δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την άσκησή τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ