Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έργο

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς», με κωδικό ΟΠΣ 5179781, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4061/10.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΓΡ7ΛΨ-Χ2Ζ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης  έχει συνολική διάρκεια 160 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητική  κατάρτιση διάρκειας 130 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 30 ωρών με case studies.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα: 

 1. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων
 2. Τεχνικές παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων – ποτών
 3. Ψηφιακό μάρκετινγκ & ηλεκτρονικό εμπόριο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την κατάρτιση, ακολουθεί η συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της Πράξης, είναι: 

 1. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου
 2. Τεχνικός παραγωγής τροφίμων και ποτών
 3. Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού περιλαμβάνει 3 στάδια, τα οποία αντιστοιχούν σε τρεις (3) ατομικές συνεδρίες σε κάθε ωφελούμενο/η του έργου διάρκειας 45 λεπτών. Οι προβλεπόμενες συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν καθ΄όλη την διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης.

Τα στάδια Συμβουλευτικής είναι:

 1. Υποδοχή ωφελούμενων – Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός, μέσω μιας (1) ατομικής συνεδρίας.
 2. Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω μιας (1) ατομικής συνεδρίας.
 3. Επαγγελματικός προσανατολισμός – Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης, μέσω μιας (1) ατομικής συνεδρίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της συμμετοχής τους στις εξετάσεις ή/και επανεξετάσεις (εφόσον απαιτούνται σε περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής κατά την πρώτη εξέταση) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, και της συμμετοχής τους στις συνεδρίες συμβουλευτικής θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (φόρο και χαρτόσημο).

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση, έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης και έχουν συμμετάσχει στις 3 συνεδρίες συμβουλευτικής.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% (έως 16 ώρες) ή 20% όσοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας (έως 32 ώρες) επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης και στις συνεδρίες συμβουλευτικής, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να είναι κάτοχοι κατ’ ελάχιστον εκπαιδευτικό επίπεδο ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα
Α/Α Αντικείμενο κατάρτισης Κατ’ ελάχιστον Επίπεδο εκπαίδευσης
1
Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων
Απόφοιτοι Τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
2
Τεχνικές παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων - ποτών
Απόφοιτοι Τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
3
Ψηφιακό μάρκετινγκ & ηλεκτρονικό εμπόριο
Απόφοιτοι Τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σημείωση: ως υποχρεωτική εκπαίδευση θεωρείται το απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του άνεργου/ης:
 • κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, και
 • κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης).

Οι ωφελούμενοι πρέπει να τηρούν την ιδιότητα του ανέργου έως τη λήξη του  προγράμματος κατάρτισης (μέχρι και την τελευταία συνεδρία συμβουλευτικής).