Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οδηγίες υποβολής αίτησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων:  30/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων:  20/09/2023 και ώρα 23:59:59

Αιτήσεις που θα υποβληθούν  μετά από τις 20/09/2023 και ώρα 23:59:59, απορρίπτονται.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να:

 • συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ), με χρονοσήμανση υποβολής της αίτησης.

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η που δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα και να συμμετέχει ΜΌΝΟ σε ένα από αυτά.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης  και των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερόμενων υποψηφίων ωφελούμενων:

 • αρχίζει στις 30/08/2023 και
 • λήγει στις 20/09/2023 στις 23:59:59

Υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχή

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σύμφωνα με την ενότητα: Περιεχόμενα Φακέλου Υποψηφιότητας) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ο κάθε ωφελούμενος θα λαμβάνει αυτοματοποιημένο email στο email που έχει δηλώσει στην αίτηση για την παραλαβή των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η ωφελούμενος/η δεν λάβει ειδοποίηση, οφείλει να επικοινωνήσει στο τηλ: 2467029895 ή να αποστείλει email: kastoriakatartisi.espa@gmail.com.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να καταθέσουν ή να αναρτήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες, είναι:
 1. Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής (τυποποιημένο έντυπο, προς συμπλήρωση).
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 3. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα). Επίσης, στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης.
 4. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εκτύπωση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ της σελίδας όπου αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας)
 5. Αποδεικτικό ανανέωσης της δηλωθείσας στην αίτηση κάρτας ανεργίας.  Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας.
 6. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή μεταγενέστερη,  από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας του ενδιαφερόμενου.
 7. Βεβαίωση «Στοιχεία Μητρώου-Φυσικού Προσώπου», όπως εκδίδεται από την σελίδα myaade.gr
 8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ, όπως εκδίδεται από την σελίδα efka.gov.gr
 9. Εκκαθαριστικό εφορίας (έτους 2022 ή 2023)
 10. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr, στο ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στην οποία θα αναφέρει:
  • Δεν κατέχω μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  • Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.
  • Δεν έχω ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα δύο τελευταία έτη πριν την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης επιλογής ωφελουμένων.
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
  • Δεν παρακολουθώ παράλληλα άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.

Μοριοδοτούμενα Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια Μοριοδότησης – Προσδιορισμού της Προσωπικής Κατάστασης κάθε Ωφελούμενου/ης: στην περίπτωση αυτή εξετάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Χρόνος ανεργίας
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα
 • Άνεργοι προερχόμενοι από τον κλάδο της Γουνοποιίας δηλαδή απόλυση από Γουνοποιητική επιχείρηση εντός της τελευταίας τετραετίας πριν την ημέρα υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Το ειδικό βάρος, η ανάλυση των κριτηρίων και η βαθμολογία τους ανά τομέα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση προηγείται ο/η υποψήφιος/α, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του, (σχετική χρονοσήμανση βάση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου).