Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Καστοριά 30/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση
και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς», με κωδικό ΟΠΣ
5179781, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.
4061/10.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΓΡ7ΛΨ-Χ2Ζ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

σε 120 άνεργους/ες ωφελούμενους/ες, που διαμένουν εντός της περιοχής παρέμβασης
εφαρμογής όπως αυτή έχει οριστεί και περιλαμβάνει το σύνολο του πολεοδομικού
συγκροτήματος Καστοριάς για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα
κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ